testi.xyz

tame impala – remember me testo

attendere prego...

remember me

remember me, i’m the one who had your babies, ahh
remember me, i’m the one who had your babies, ahh
remember me, i’m the one who had your babies, ahh
remember me, i’m the one who had your babies, ahh
remember me, i’m the one who had your babies, ahh
remember me, i’m the one who had your babies, ahh

remember me, i’m the one who had your babies, ahh
remember me, i’m the one who had your babies, ahh
remember me, i’m the one who had your babies, ahh
remember me, i’m the one who had your babies, ahh
remember me, i’m the one who had your babies, ahh
i’m the one who had your babies, i’m the one who had your babies
i’m the one who had your babies, i’m the one who had your babies
i’m the one who had your babies, i’m the one who had your babies
i’m the one who had your babies, i’m the one who had your babies
i’m the one who had your babies, i’m the one who had your babies
oh, remember me, i’m the one who had your babies, ahh
remember me, i’m the one who had your babies, ahh
remember me, i’m the one who had your babies, ahh
remember me…

- tame impala testo

Testi di Random