testi.xyz

4pk – 錢搵錢 testo

attendere prego...

hook:
錢搵錢
要命唔要面
有命唔使錢
冇病唔要錢

要錢搵錢
要命唔要面
有命唔使錢
冇病唔要錢
要錢

chef:
在場
今晚有好多靚女
咁好氣氛玩得陶醉
靈魂自由
無需要別人教許
太大壓力只想放鬆一晚
集合精華
發射昇華
完全私人空間
妄想天空星星有幾咁燦爛
平時城市中穿梭往返
baby
我知你有好多嘢好煩
hook:
錢搵錢
要命唔要面
有命唔使錢
冇病唔要錢

要錢搵錢
要命唔要面
有命唔使錢
冇病唔要錢
要錢

mc yan:
玩呢個實驗就要數口精
搵個拍檔把口要好醒
口技訓練用脷操兵
越做越醒 做到成口精
借個方便玩吓數字實驗
下下講錢失感情少見面
小過崩反面生命缺少錢
鋌而走險不如約埋錢搵錢

chef:
聽住呢個flow就知funky
識聽就知有乜分別
同你跳完呢隻舞可能要分別
有緣嘅話會再見面
聽住呢個flow就知funky
識聽就知有乜分別
同你跳完呢隻舞可能要分別
有緣嘅話會再見面
hook:
錢搵錢
要命唔要面
有命唔使錢
冇病唔要錢

要錢搵錢
要命唔要面
有命唔使錢
冇病唔要錢
要錢

mc yan/chef:
要錢定要命
要錢定要命
要錢定要命
要錢定要命
要錢定要命
要錢定要命
要錢定要命
要錢定要命

hook:
錢搵錢
要命唔要面
有命唔使錢
冇病唔要錢
要錢搵錢
要命唔要面
有命唔使錢
冇病唔要錢

mc yan/chef:
要錢定要命
要錢定要命
要錢定要命
要錢定要命
要錢定要命
要錢定要命
要錢定要命
要錢定要命

- 4pk testo

Testi di Random